top of page

תקנון אתר

אתר www.party-market.co.il ("האתר") מופעל ע"י חנות “Party-Market” שממוקמת ברח' בני ברית 8, הוד השרון, בבעלות גלית מגד, ע.מ 27905488 ("העסק") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת מוצרים וכלים חד-פעמיים, מוצרי אפייה ונלווים, מתנות וקישוטים לימי הולדת, חגים ועוד ("המוצר/ים").

מבוא

 1. תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצר/ים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

 3. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 4. העסק רשאי, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן תקנון זה.

 5. תנאי התקנון להלן חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב, או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון חכם וכו’). כמו כן, תנאי תקנון אלו חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 6. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”). זאת למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

 7. העסק והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר/ים, לרבות תמונות. חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר, בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או טעות סופר בתיאור מוצר/ים אשר העסק, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או השגיאות.

 8. בכפוף לאמור בסעיף 7 לעיל, תמונות המוצר/ים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד וייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר/ים, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

 9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בכל התכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, וזאת לכל מטרה אחרת, הן מטרות רווח והן כל מטרה אחרת, ללא אישור העסק קודם לכן.

 10. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי העסק הוא המועד הקובע לכל דבר.

 11. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 12. ביצוע רכישת מוצר/ים מהאתר מהווה הבנה לאמור בתקנון זה והסכמה לתנאיו ורכישה כאמור מהווה כחוזה מחייב בין המזמין לבין החברה.

 

הרכישה באתר

 1. כל אדם, מעל גיל 18 שנים וכשיר על פי כל דין, בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל (להלן: "המזמין”), לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות מוצר/ים באמצעות האתר.

 2. האתר מאפשר למזמין קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר/ים באמצעות אתר האינטרנט.

 3. ניתן לרכוש את המוצר/ים באתר, בכל עת, עד לגמר המלאי.

 4. הרכישה באתר מתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ואישור הרכישה ישלח לאחר אישורה ע"י חברת האשראי (להלן: "הרכישה").

 5. מחיר המוצר/ים באתר כולל את המע"מ.

 6. העסק שומר לעצמו, על פי שיקול דעתו, את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר/ים, בכל עת וכן לשלול את זכות הרכישה באתר מכל אדם, או חברה.

תהליך רכישת המוצר/ים באתר:

 1. רכישת המוצר/ים תתבצע באמצעות הוספת מוצר/ים לסל הקניות.

 2. לאחר הוספת מוצר/ים לסל הקניות יזין המזמין בטופס ההזמנה את פרטי המזמין ופרטי מקבל ההזמנה, בנפרד, בשדות אלו: שם פרטי, שם משפחה תעודת זהות ותאריך לידה,, מס’ טלפון, יישוב, רחוב, מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו תבוצע מסירת הרכישה, לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל הרכישה אינו בבית.

 3. השדות המסומנים בכוכבית, קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת הרכישה.

 4. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר/ים על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: ”ההזמנה”).

 5. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.

 6. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן, על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח, על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.

 7. חיוב המזמין עבור המוצר/ים יבוצע דרך כרטיס האשראי והכל בכפוף להימצאות המוצר/ים במלאי העסק.

 8. עם קבלת ההזמנה באתר, הנהלת האתר תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה לידי המזמין.

 9. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העסק יהא רשאי למנוע מכל אדם, או חברה, להשתמש באתר, באופן זמני, או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  א. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
  ב. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
  ג. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
  ד. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
  ה. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם, או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

אספקה והובלת המוצר/ים

 1. במקרה בו בחר המזמין לקבל את המוצר/ים לביתו ולא לאסוף מבית העסק עצמו, אספקת המוצר/ים ע”י האתר תעשה רק לאחר קבלת אישור הרכישה.

 2. המוצר/ים יסופק/ו לכתובת שהמזמין מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.

 3. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצר/ים במהירות ובתוך 7 ימי עסקים, מיום אישור ההזמנה.

 4. זמני אספקת המוצר/ים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) (להלן: "המשלוח").

 5. תנאי המשלוח, שיסופק באמצעות חברת המשלוחים, מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.

 6. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח, מכל סיבה שהיא, תיידע הנהלת האתר למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.

 7. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצר/ים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.

 8. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצר/ים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צוין אחרת (להלן: "דמי המשלוח").

 9. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי, האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.

 10. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
  א. כח עליון, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות, סגרים והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר/ים.
  ב. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או העסק.
  ג. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

 11. על המזמין להודיע מיידית לאתר אם המוצר/ים לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

 12. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. במקרה שהמוצר/ים יחזרו לעסק בגלל פרטים מוטעים שהזין המזמין ו/או כי הכשיל את המשלוח בכל צורה שהיא, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח והטיפול.

 13. בכל שאלה או בירור לגבי המוצר/ים, ניתן לפנות אל נציגי השירות של העסקבטלפון 09-7413000.

 

אחריות ושירות

 1. אחריות העסק למוצר/ים הינה ל24 שעות מעת קבלת המוצר אצל המזמין. לעניין זה, השעה הקובעת לקבלת המשלוח אצל המזמין היא לפי הודעה שתתקבל בידי העסק מחברת השילוח לאחר המסירה.

 2. האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי העסק.

 3. האחריות תקפה רק לגבי מזמין המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר.

 4. העסק שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמזמין להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר/ים.

 5. החבות הכוללת של העסק ביחס לכל מוצר/ים פגום/מים לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר/ים הפגום/מים.

 6. העסק לא יהא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש, או השימוש השגוי במוצר/ים, לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי, ככל שהחוק מתיר זאת, שנגרם כתוצאה מהפעלה של המזמין או מי מטעמו.

 7. על המזמין חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר/ים, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותו הבלעדית של העסק, או הספק.

 8. להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר/ים ניתן לפנות אל נציגי השירות של העסק בטלפון
  09-7413000.

 

החזרות וביטולים

 1. מדיניות ביטול ההזמנה המפורטת להלן תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. העסק לא יטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

 2. למען הסר ספק, כל נושא החזרות וביטולים כפוף באופן בלעדי לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.

 3. כאמור לעיל, בכל מקרה של מוצר פגום יש להודיע מיידית עם קבלת המוצר על ידי חברת השילוח. לעניין זה, הזמן הקובע לקבלת המשלוח הוא השעה שהתקבלה בבית העסק על ידי חברת השילוח.

 4. ביטול ההזמנה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהעסק המאשר את הבקשה לביטול ההזמנה ובלבד שנשלחה במועדים הקבועים בתקנון זה.

 5. במקרה שהביטול אושר לאחר קבלת המוצר/ים – יש להשיב את המוצר/ים לעסק, כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר/ים תחולנה על המזמין ובלבד שהחזרת המוצר תעשה במועד כמפורט בתקנון זה.

 6. החזרת המוצר/ים תיעשה, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, כשהוא/הם באריזה המקורית, בצירוף החשבונית המקורית, ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר/ים ובלבד שהמוצרים לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.

 7. כמו כן, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, לא ניתנת לצרכן זכות ביטול עסקה עבור רכישה של מוצרי מזון.

 8. ניתן לבטל את ההזמנה באמצעות פניה טלפונית, בטלפון מספר 09-7413000, או בדואר אלקטרוני galitmeged@012.net.il, או באמצעות פנייה באתר לשירות הלקוחות של החברה.

 9. במקרה של ביטול ההזמנה עקב פגם או אי התאמה בין הפרסום באתר לבין המוצר/ים שנתקבל/ו, יושב למזמין מלוא כספו כולל דמי המשלוח ולא יחויב המזמין בדמי השילוח לשם החלפת המוצר/ים, באם יבחר כבר.

 10. במקרה של ביטול עסקה, תהיה החנות רשאית לגבות דמי ביטול בהתאם לתקנות הגנת הצרכן בגובה של 5% ממחיר המוצרים או 100 ש”ח, הנמוך מבין השניים. דמי הביטול כוללים את עלויות המשלוח והאיסוף של המוצרים, אם היו כאלה.

ביטול ההזמנה מצד המזמין:

 1. ניתן לבטל את ההזמנה באמצעות פניה טלפונית, בטלפון מספר 09-7413000, או בדואר אלקטרוני galitmeged@012.net.il, או באמצעות פנייה באתר לשירות הלקוחות של החברה.

 2. ביטול ההזמנה ע”י המזמין לא תתאפשר ברכישת פריטים מסוימים, כגון מוצרי אוכל ואפייה.

 3. ביטול ההזמנה ע”י המזמין כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית. יודגש, מוצר/ים שנפתח/ו לא יזכו בהחזר כספי.

 4. ביטול ההזמנה שיבוצע על ידי המזמין עד ל- 4 שעות מעת אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי, או בית העסק, בהתאם לאמצעי התשלום, יהא זכאי בזיכוי על מלוא סכום ההזמנה.

 5. ידוע למזמין כי בחלוף 4 שעות מעת אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי, או בית העסק, בהתאם לאמצעי התשלום, המשלוח יוצא מבית העסק ולכן לא ניתן לבטל את העסקה אלא בנסיבות המפורטות בתקנון זה.

 6. במקרה של ביטול ההזמנה עקב פגם או אי התאמה בין הפרסום באתר לבין המוצר/ים שנתקבל/ו, יושב למזמין מלוא כספו כולל דמי המשלוח ולא יחויב המזמין בדמי השילוח לשם החלפת המוצר/ים, באם יבחר כבר.

 

ביטול ההזמנה מצד העסק

 1. העסק יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק ההזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

 2. הודעה על ביטול ההזמנה, או הפסקה מעין זאת תימסר למשתמש או למזמין, והעסק ימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או ישיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר/ים, ככל ששולם.

 3. למעט בגין השבת סכום ההזמנה ששולם כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העסק ו/או הספק בגין ביטול ההזמנה כאמור בסעיף זה.

 4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה, או להציע פריט חלופי שווה ערך.

 5. בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח, או לצד שלישי, לרבות אך לא רק, נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

אבטחת מידע ופרטיות

 1. כל פרטיו האישים של המשתמש או המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכו'), יישמרו במאגרי המידע של העסק והעסק לא יעביר את פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת ההזמנה.

 2. העסק לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר, זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של העסק או האתר.

 3. למרות האמור לעיל, העסק יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש, או מזמין, לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי העסקלביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי העסקצו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 4. העסק רשאי להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש או המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 5. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העסקו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק.

 6. העסק יהא רשאי לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

 7. בקיום מקרים שאינם בשליטתו של העסקו/או הנובעים מכח עליון, העסק לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אםיעשה בו שימוש לא מורשה.

 8. בלחיצה על כפתור "שלח" ו/או "מסכים", על נוסחיהם, המשתמש מאשר את חתימתו על תקנון זה ומביע כי יש בו משום הסכמה עבור העסק, או למי מטעמו, לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק למשתמש או למזמין מידע על המוצר/ים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצר/ים של העסק.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות, זכויות היוצרים, הפטנטים, העיצובים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של העסק בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.—–.com ) של האתר.

 4. סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של העסק. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.

 5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של העסק.

 6. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (להלן: "קישור עמוק") ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר, וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

 7. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

 

דין וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על השימוש באתר, על הרכישה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הואהדין הישראלי בלבד.

 2. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

 3. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בתל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

bottom of page